Acasă Ortodoxie Al treilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros. „Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor,...

Al treilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros. „Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului celui dinlăuntru!”

44
0

  Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse,  Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. 

    Troparele de umilință     Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că, nepricepându-ne de niciun răspuns, această  rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoșii robii Tăi; miluiește-ne pe  noi. Slavă…

Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te  mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută și acum ca un  milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul  nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău  chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de  Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin  tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

  Crezul       Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al  pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și întru-unul Domn Iisus  Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai  înainte de toți vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu  adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au  făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din  ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut  om. Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și  S-a îngropat; Și a înviat a treia zi după Scripturi; Și S-a înălțat la  ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; Și iarăși va să vină cu slavă, să  judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul  Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu  Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci. Și  într-una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică. Mărturisesc un  botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților. Și viața veacului  ce va să fie. Amin.    Doamne, miluiește  (de 12 ori). Slavă… Și acum…

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul  nostru  (cu trei închinăciuni). 

    Psalmul 142       Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta;  auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că  nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul  meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric  ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită  înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la  toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către  Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă,  Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu  mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că  la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am  ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne.  Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să  mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne,  dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă  bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc  sufletul meu, că eu sunt robul Tău.    Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Binecuvântat este cel  ce vine întru numele Domnului  (de trei ori).   Troparul      glasul al 3-lea  

  Podobie: De frumusețea… Minunatu-s-au Îngerii de luptele tale și de statornica bărbăție  arătată întru nevointe, Sfinte Părinte Nichifor, căci urmând Dreptului Iov  ți-ai câstigat răbdarea în îndelungi pătimiri, cunoscându-L pe Dumnezeu, Cel  Care a răbdat Cruce și moarte pentru învierea noastră. Pentru aceea și   Domnul te-a împodobit cu darul facerii de minuni, iar noroadele pământului  se veselesc de darurile tale și îti cântă cu recunoștință : bucură-te,  dumnezeiesc povătuitor al monahilor; bucură-te, purtător al Luminii  nezidite; bucură-te că sfintele tale moaște sunt izvor de bună mireasmă și  neîncetate minuni!

  Condacul    glasul al 2-lea

         Trecând ca un viteaz prin durerile si cumplitele schilodiri ale leprei,  te-ai avântat în întâmpinarea cuvintelor Evangheliei, Sfinte Nichifor, si  te-ai făcut sălas al Preasfintei Treimi, prin necurmata rugăciune si  stăruintă în răbdare. Pentru aceea te-ai si învesmatat cu slava cea  dumnezeiască si nematerialnică, purtând în trupul tău mult pătimitor  strălucirea cea atotbiruitoare a Învierii lui Hristos. Doamne miluiește  (de trei ori), Slavă… Şi acum…

      Psalmul 50      Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor  Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de  păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc, și păcatul meu  înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am  făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei  judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut  maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale  înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi  curăți, spăla-mă-vei, și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu  vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce  fața Ta de către păcatele mele, și toate fărădelegile mele, șterge-le.  Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru  cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta, și Duhul Tău cel  Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, și cu duh  stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fărădelege căile Tale, și cei  necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge,  Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea  Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, și gura mea va vesti lauda Ta. Că de  ai fi voit jertfă, Ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa  lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va  urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească  zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și  arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.        Condacul 1:     Ai călătorit în această viață purtând mulțime de poveri și pătimiri, însă  cunoscând dragostea cea dumnezeiască a Crucii, L-ai iubit pe Cel care te-a  iubit desăvârșit și, încredințându-te voii Lui celei sfinte, ai biruit ca un  multpătimitor noianul de suferințe ce ți-ai covârșit zilele. Pentru acestea  și ceata celor credincioși se umple de voioșie, văzând surâsul tău și îți  cântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a  omului celui dinlăuntru!    

  Icosul 1:    Răsărind ca o binecuvântare în ostrovul Cretei, dumnezeiescule Nichifor, ai  cunoscut de timpuriu durerea de a fi orfan și, făcându-te iubitor de  osteneală, ai învățat a-ți câștiga cele de trebuință, spre a nu împovăra pe  nimeni, Însuși Domnul ferindu-te prin aceasta de moleșeala cea stricătoare  de suflet a traiului desfătat. Pentru aceasta și noi cei care ne-am robit  îndulcirilor pământești, îndrăznim a-ți cânta: 

    Bucură-te, pahar plin cu seva veșniciei, din care se adapă toți cei  istoviți, 

    Bucură-te, izvor de lacrimi, prelins din muntele cel sfânt al suspinelor, 

    Bucură-te, pâine fărâmată cu tăișul multor pătimiri și lupte lăuntrice, 

    Bucură-te, dragoste curată prin care Fiul lui Dumnezeu Se lasă îmbrățișat, 

    Bucură-te, dar al milostivirii, la care aleargă toți cei ce flămânzesc a  primi bucurie,

    Bucură-te, candelă ce veghează în noaptea întunecată a învârtoșărilor  noastre,

    Bucură-te, străfulgerare a curăției, în care lumea se vede cu ochi  primenitori,

    Bucură-te, vorbă domoală, care a dobândit putere de Sus spre a temelui  suflete,

    Bucură-te, fluture cu aripi de azur, care știe să culeagă nectar din  mărăcinii faptelor noastre,

    Bucură-te, floare înveșmântată cu purpura pătimirilor, care strălucește cu  raze de lacrimi,

    Bucură-te, clinchet al bunătății, care prin alinare trage clopotele  deșteptării sufletești,

    Bucură-te, porumbel care își găsește odihna în cuibul sihăstresc al  rugăciunii,

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!   

  Condacul 2:     Ucenicind spre a învăța înfrumusețarea chipului trupesc, nu ți-ai închis  mintea în deprinderea frizeriei și a bărbieriei, ci dintru acestea te-ai  ridicat mai apoi către cunoștința frumuseții chipului dumnezeiesc din om,  spre a ajunge prin multe ostenei și nevoințe la măsura bărbatului  desăvârșit, care întru Duhul se face asemenea lui Hristos. Pentru aceea și  noi te rugăm: curăță, spală și înfrumusețează-ne chipul lăuntric cu  meșteșugul tău cel dumnezeiesc, prin care lumina privirii lui Hristos începe  să strălucească și în ochii noștri, spre a-I cânta cu bucurie: Aliluia! 

  Icosul 2:    Prin bunăvoința iubitorilor de Hristos, ai ajuns în tinerețe să te închini  la Sfintele Locuri, precum făcuse și mama ta Glicheria și, primind întru  cunoștință cuvântul Crucii, ai încredințat durerile tale lui Dumnezeu,  învățând calea de taină a mântuirii. Pentru aceasta și noi, cei apăsați de  povara fricilor și spaimelor, alergăm către tine spre a-ți aduce această  cântare: 

    Bucură-te, bărbier care, dincolo de chipul dinafară, ai văzut chipul  dumnezeiesc din om,  

    Bucură-te, minune a frumuseții lăuntrice, tăinuită prin lepră în acest veac  pământesc, 

    Bucură-te, ciripit al primăverii veșnice, împletit cu seninătatea zborului  sufletesc,

    Bucură-te, fericire îngropată cu sămânța Învierii și udată cu lacrimi, în  trup multpătimitor,

    Bucură-te, frumusețe încrustată în duh, descoperită lăuntric de iscusita  daltă a rugăciunii, 

    Bucură-te, tânguire adâncă ce retează nebunia cea cumplită a nădăjduirii în  sine,

    Bucură-te, domolire a asprimii păcatului, dobândită prin dragostea purtării  Crucii,

    Bucură-te, milă pătrunsă de rădăcinile cele sfinte ale milostivirii  dumnezeiești,

    Bucură-te, cale a Ierusalimului, găsită prin pașii sărăciei, fecioriei și  ascultării, 

    Bucură-te, pâine a poruncilor Evangheliei, care dospește și se coace în  curăția minții, 

    Bucură-te, văzduh în care se adună albinele ce poartă feciorelnic nectarul  harului,

    Bucură-te, busuioc care se lasă adulmecat doar prin înnoirea simțurilor  sufletești, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!   

  Condacul 3:     Când n-ai mai putut ascunde nicidecum lepra, Cuvioase Nichifore, ai  încredințat taina ta unui arhiereu al lui Hristos și, primind sfătuirea lui  cea bună, ți-ai îndreptat pașii spre leprozeria din ostrovul Chiosului, unde  te-a întâmpinat îmbrățișarea cea dumnezeiască a Sfântului Antim. Pentru  aceea ai și voit a urma blândeții lui, întru care dăinuia viața cea plină de  pace a smereniei și puterea făcătoare de viață a Sfintei Liturghii, prin  care se dăruiește lumii Trupul și Sângele Domnului, pentru ca toți să putem  cânta: Aliluia! 

  Icosul 3:      Cu zâmbetul buneivoiri și întru psalmodiile inimii ți-ai făgăduit sufletul  lui Dumnezeu și, primind chipul cel monahicesc prin mâinile Sfântului Antim,  Părintele tău duhovnicesc, te-ai înnoit cu înnoire nepieritoare, în care  harul Duhului Sfânt lucrează cu putere neasemănată. Iar noi, veselindu-ne de  biruința ta în Dumnezeu, îți cântăm cu inima recunoscătoare: 

    Bucură-te, frizer care te-ai lăsat tuns spre unire deplină cu Mirele  Hristos,

    Bucură-te, monah care prin ascultare și îndelungă răbdare ai dobândit  veșnica biruință, 

    Bucură-te, măreție dumnezeiască ce înveșmântează neputința omenească, 

    Bucură-te, jar aprins prin suflarea Duhului Sfânt, tăinuită în numele  Fiului,

    Bucură-te, mormânt în care au fost îngropate vânările lucrurilor  materialnice,

    Bucură-te, străpungere a umilinței, care știe să arunce sulița țintirii  mândriei,

    Bucură-te, prohodire a părerii de sine, care deschide ușa vederii  Duhului, 

    Bucură-te, lanț ce încătușează lătrătura cea cumplită a necuratelor  patimi,

    Bucură-te, jertfelnic sfânt arătat din cuprinderea Evangheliei în odaia  inimii,

    Bucură-te, grai de clopot, care răsună limpede în tăcerea rugăciunii lui  Iisus,

    Bucură-te, lumină a minții care răzbate în cohorta de patimi a multor  suflete,

    Bucură-te, zăpadă ce mi se topește în inimă, nimicindu-mi smoala nesimțirii, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!     

  Condacul 4:    Cortul trupului tău a încept să fie sfârtecat de tăișurile necruțătoarei  lepre, încolțindu-te cu neputințele multor dureri și pătimiri, dar tu,  Sfinte Nichifor, ți-ai trăit toate suferințele cu Dumnezeu, sorbind veșnicia  în vremelnicia ostenelilor trupești și făcându-te mult ostenitor în truda  metaniilor și a privegherii minții. Iar Duhul cel Preasfânt, văzând  stăruința ta mucenicească, a început a-ți descoperi tainele făpturii și ale  mântuirii omului, spre a-ți încredința alinarea din suspinul cel Sfânt:  Aliluia! 

  Icosul 4:      Ai poposit în leprozerie știind că îți va fi temniță până la sfârșitul  vieții, dar ai aflat aici corabia mântuirii, în care urcându-te cu  mijlocirile Sfântului Antim, ți-ai început călătoria spre zări și țărmuri  care sunt cu totul necunoscute celor ce pe ei înșiși s-au robit vieții  trupești. Iar noi, pricepând ca în ghicitură unele ca acestea, cu  șchiopătate cuvinte te lăudăm așa: 

    Bucură-te, iubire de cuvinte sfinte, în care a poposit tăria de nebiruit a  Evangheliei,

    Bucură-te, foc ceresc ascuns în trup năpădit de valurile multor neputințe și  dureri,

    Bucură-te, țarină în care arătura s-a făcut în adâncul ce odrăslește sămânța  Înverii,

    Bucură-te, limpezire a lacrimilor, care spală funinginea cea întunecată a  păcatului,

    Bucură-te, zăbrele purtate o jumătate de veac pentru slobozenia  dumnezeiască, 

    Bucură-te, sicriu în care s-au îngropat cu tine spre Înivere, stelele, luna  și soarele, 

    Bucură-te, miez al noptii nuntit cu privegherea întru numele lui Dumnezeu, 

    Bucură-te, turmă a cugetelor binecuvântate, care cunosc glasul Păstorului, 

    Bucură-te, temerar oștean al lui Hristos, acoperit cu zalele cuvintelor  Evangheliei,

    Bucură-te, cheie prin care ni se deschide poarta îndelungii-răbdări în  Dumnezeu,

    Bucură-te, rădăcină a Pomului vieții, care ne fură inimile din pământul  plăcerii,

    Bucură-te, sfântă risipire a împrăștierii minții, prin semințele Numelui  Fiului, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!   

  Condacul 5:    Te-a învrednicit Dumnezeu a te face ucenic de sfânt, Preacuvioase Nichifor,  izbăvindu-te de truda vătămătoare a urmării celor ce mint lui Dumnezeu și  oamenilor, socotindu-se pe ei înșiși aleși învățători și făcându-se precum  niște dumnezei pământești, ce au înnebunit în învârtoșarea mândriei și a  orbirii lor. Miluiește-ne și pe noi cei care, din pricina patimilor noastre  și de nenumărate ori, am nimerit în plasa cea mincinoasă a celor care  fățărnicesc evlavia și cunoștința lui Dumnezeu, neștiind să cânte în adevăr:  Aliluia!  

  Icosul 5:    În cântarea inimii tăinuindu-ți privegherea, ai lăsat să se vadă în afară  doar neputințele și pătimirile, Sfinte Nichifor, ascunzând comoara venirii  Duhului Sfânt, spre a nu fi călcată în picioare de cei care nu s-au curățat  încă de noroiul patimilor. De aceea te rugăm să ne miluiești acoperindu-ne  și pe noi cu bunăvoința ta, spălându-ne cu ploi de lacrimi de toate  întinăciunile iubitoare de materie, spre a-ți putea cânta:   

    Bucură-te, cuptor încins al nenumăratelor pătimiri, strălucind cu Lumina de  Sus,

    Bucură-te, hrană plină de saț dumnezeiesc, care satură mulțime de oropsiți  ai lumii,   

    Bucură-te, ușă care se deschide spre dumnezeiasca priveliște a smereniei lui  Hristos,

    Bucură-te, nestricăciune nepământească, dobândită pe crucea stricăciunii  leprei,

    Bucură-te, cântare ce răsună ca un ecou în adâncurile înalte ale  Dumnezeirii,

    Bucură-te, sete care a sorbit întru sine toate bubele și puroaiele păcatelor  lumii,

    Bucură-te, vultur ce nu și-a părăsit cuibul decât zburând în Dumnezeu, 

    Bucură-te, lacrimă a surâsului, zămislită din milioane de lacrimi de  pocăință,

    Bucură-te, masă întinsă și prea bogată a ospățului bunătăților privegherii, 

    Bucură-te, răstimp dăruit nouă pentru a ne întinde cu bunăvoie brațele pe  Cruce,

    Bucură-te, clipită strălucind în Duhul Sfânt, arătându-ne neclătinarea  veșniciei,

    Bucură-te, aur înlăcrimat al vederii lui Dumnezeu, adunat bob cu bob în  jitnițele Împărăției, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!     

  Condacul 6:    Desăvârșindu-te în ascultare și agonisind vitejia ostășiei Duhului, ai  început a cunoaște cercetările de taină ale lui Dumnezeu, dobândind puțin  câte puțin din necuprinsa măsură a înțelepciunii lucrătoare a Preasfintei  Treimi. Pentru aceea ai și cufundat mintea ta în cuvintele Evangheliei, ca  ridicându-te înnoit prin puterea lor dumnezeiască, cea care curăță cu focul  ceresc toată legătura pătimașă a amorțirii sufletești și a risipirii minții,  să biruiești toate bântuielile vrăjmașului, cel care a uitat frumusețea  ascunsă în cântarea: Aliluia!  

  Icosul 6:      Răbdând cu bărbăție toată osteneala nevoințelor și împuternicindu-te cu  dumnezeiasca Euharistie, sfântul leac al întristării, ai pășit către  biruința smereniei Domnului, pe al Cărui Nume îl purtai neîncetat pe buzele  inimii. Unele ca acestea văzându-le, foarte ne veselim de lucrarea pe care  Domnul o tăinuiește în robii săi adevărați, și îți cântăm cu voioșia  recunoștinței:

    Bucură-te, minte îndumnezeită care poartă în sine cugetele Domnului  Hristos,

    Bucură-te, sudoare de sânge, înșiruind în metanii, boabele sfinte ale  trezviei,

    Bucură-te, noian al harului, care în valuri vine și cuminte ne spală  picioarele,

    Bucură-te, doctor ce vindeci hoitul cel putrezit al multelor mele  împătimiri,

    Bucură-te, văpaie a isihiei, care primești și rugăciunea mea abia șoptită, 

    Bucură-te, vâltoare în care e curățată viitura plină de necurății a  fărădelegilor mele,

    Bucură-te, ușurare a durerilor pământului, prin unirea Ta cu Hristos în  Ghetsimani,

    Bucură-te, fulger ce spintecă luminând cerul cel plin de beznă al minților  noastre,

    Bucură-te, trâmbiță al cărei sunet se face auzit celor care au asurzit în  pătimașe plăceri,

    Bucură-te, jăratec dogoritor în care e ascunsă în lume căldura dragostei lui  Hristos,

    Bucură-te, punte care se avântă pe malul Împărăției pentru mulți  credincioși,

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!    

  Condacul 7:    Poartă a Vieții s-a făcut inima ta, căci Domnul intrând cu putere prin  chemarea Numelui Său, a adus cu Sine sălășluirea Tatălui și a Sfântului Duh,  iar Lumina Lor cea nezidită te-a cuprins întru mărturia cea vie a  Împărăției, în care se împărtășesc tainele cele mai presus de fire ale  vederilor și lucrărilor dumnezeiești. Pentru aceea, toți cei care cheamă  numele tău, Sfinte Nichifor, gustă după putere din mângâierea pe care o  dăruești cu mărinimie, întru cunoștință cântării: Aliluia!  

  Icosul 7:     Bunătatea ta degrabă întâmpină suspinul omenesc, topind în focul rugăciunii  durerile viețuirii pamântești și purtându-le către izvorul veșnicei izbânzi  – Crucea pe care a murit Domnul Hristos. Cu pecetea acestei biruințe  însemnându-ne și noi, ne întărim întru nădejde și îți grăim plini de  recunoștință, unele ca acestea: 

    Bucură-te, venire lină a încredințării neîncetatei mile a Fiului lui  Dumnezeu,

    Bucură-te, jertfire a nădăjduirii în sine, al cărei prinos aduce smerenie  lucrătoare,

    Bucură-te, bucurie înfiripată în inimile a mulțime de popoare credincioase, 

    Bucură-te, ochi neadormit, care e destoinic a desluși toată lucrarea  înșelăciunii,

    Bucură-te, înfrigurare topită în Duhul, pentru mulțimea fărădelegilor  noastre,

    Bucură-te, făptuire a dragostei Evangheliei, ce împrăștie în lume sfinte  semănături,

    Bucură-te, braț întărit cu vitejia care învârte, întru Duhul boabele  metaniilor,

    Bucură-te, nesupărare limpede, revărsată peste cei ce îi disprețuiesc pe  neputincioși,

    Bucură-te, început al sfârșitului nebuniei noastre iubitoare de patimi și  plăceri,

    Bucură-te, oțet și fiere băute dimpreună cu Hristos, pe crucea leprei  tale,

    Bucură-te, floare preacurată a Învierii, ce are în sine toată frumusețea cea  de Sus,

    Bucură-te, postire în care le-ai lepădat pe toate ale lumii, spre a-L  îmbrățișa pe Dumnezeu,  

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!    

  Condacul 8:    Zvârcolindu-se întru deznădejdea pizmei, s-a năpustit diavolul asupra ta,  socotind că arătându-se de față te va tulbura de la rugăciune, Sfinte  Nichifor, însă nimic izbândind și-a înfipt ghearele în mâna ta cea dreaptă,  cu care te pecetluiai cu semnul Sfintei Cruci. Iar tu, ca un viteaz, te-ai  luptat cu el înfrângându-l cu puterea lui Hristos, Care sălășluia întru  tine, ajungând necuratul să fie rușinat de un om purtător al neputinței  trupului, însă biruitor prin părtășia sa la dumnezeiasca fire, întru care se  face cunoscută taina cântării: Aliluia! 

  Icosul 8:    Nedezlipindu-ți mintea de Numele lui Hristos Dumnezeu, ai cuprins în  îmbrățișarea ta pe tot omul, mistuind întunericul nostru, pe care Domnul ți  l-a încredințat spre a te face părtaș întru lucrare la rugăciunea Sa din  Ghetsimani. Pentru aceea cu toții alergăm către tine, rugându-te să ne  cureți de drojdia minciunilor lăuntrice, dar și de cele care din afară se  rostogolesc năvalnic peste noi, asurzindu-ne mintea spre a nu-ți putea  cânta:  

    Bucură-te, seceră prin care se ridică în Cer snopii rugăciunii lui Iisus,

    Bucură-te, sfârșit al păcătuirii, adeverit și în netrebnicia simțurilor  noastre,

    Bucură-te, uimire și strigare, îngropată în tăcerea adâncurilor lui  Dumnezeu,

    Bucură-te, neputință a mișcării, care ai luat asupra ta înțepenirea noastră  în păcat, 

    Bucură-te, însângerare în lupta cu dracii, care spulberă tot întunericul  minciunii,

    Bucură-te, scară mucenicească cu cincizeci de trepte, care te-a făcut lăcaș  al Treimii,

    Bucură-te, căutare și aflare a strălucirii cuvintelor dumnezeiești temeluite  în făpturi,

    Bucură-te, noapte a omorârii morții, în care se aprind toate stelele  rugăciunii strălucitoare,  

    Bucură-te, războinic care l-a rușinat pe diavolul cu flamura biruințelor în  Dumnezeu,

    Bucură-te, sabie care se ascute în focul neîncetatei trezvii, fiind bătută  pe nicovala răbdării,

    Bucură-te, ardere de tot a subțirimilor mândriei, spre intrare în luminarea  desăvârșirii,

    Bucură-te, minunare și voioșie a Dreptului Iov, pentru covârșitoarea ta  lepădare de sine, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!    

  Condacul 9:    Adâncindu-te cu inima în Dumnezeu, te-ai desprins cu totul de cele  pământești și, fiind purtat de Duhul întru dumnezeiască vedere și  cunoștință, a mărturisit și trupul pogorârea de taină a rugăciunii tale,  căci prin darul lui Dumnezeu ai început a pluti în văzduh, întinzând brațele  spre Cer pentru a primi îmbrățișarea părintească. Pentru aceea și firea  oamenilor, care îndeobște e aplecată spre cele trupești, se veselește că  încă un fiul al ei a biruit preaîmpuțita mândrie și cântă în Duh și în  Adevăr: Aliluia! 

  Icosul 9:     Ucenicul cel care s-a învrednicit a vedea măsura rugăciunii tale, Sfinte  Nichifor, a sorbit în suflet Lumina cea dumnezeiască ce împodobea chipul  tău, veselindu-se cu băutura cea vie a strălucirii celei neapuse. Iar noi,  cei care ca niște bezmetici ne preumblăm prin nisipurile mișcătoare ale  necredinței și ale poftelor după născocirile pământești, cu umilință  îndrăznim a-ți aduce aceste graiuri de laudă: 

    Bucură-te, cetățean al tuturor inimilor, întru care șoptești frumusețile  Ierusalimului de Sus,

    Bucură-te, cruce care ne cheamă să iubim alegerea tâlharului celui de-a  dreapta,

    Bucură-te, gospodar sărac în cele pământești, dar nespus de darnic întru  cele cerești,

    Bucură-te, răbdare mucenicească ce prin sfârtecarea leprei ai înnoit omul cel  lăuntric, 

    Bucură-te, rostire întru Duhul, a cuvântului prin care ai fost adus la  ființă și viață,

    Bucură-te, piron ce țintuiești toată jalea și sfârșeala cu sângele  lacrimilor tale,

    Bucură-te, ostășie a râvnei pentru dobândirea păcii desăvârșite a veacului  viitor,

    Bucură-te, nebiruită cetate a inimii, înălțată prin credința în cuvintele  Evangheliei,

    Bucură-te, trup prin care a trecut mulțimea de piroane a neîncetatelor  pătimiri,

    Bucură-te, curaj de a zbura spre noi cu aripile smereniei și ale milei  pocăinței,

    Bucură-te, istorie a sfințeniei care a biruit toate furtunile duhurilor  potrivnice,

    Bucură-te, neînfricare în fața morții, odrăslită din surâsul Învierii lui  Hristos, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!     

  Condacul 10:     Lumina Împărăției se arată în chip văzut celor care trudesc a dobândi mintea  lui Hristos și, ostenind până la sânge întru lucrarea poruncilor și  pomenirea Numemui Fiului, se aduc deplin lui Dumnezeu. Între aceștia te-ai  numărat și tu, Sfinte Nichifor, și prin iconomia Preasfintei Treimi ai fost  descoperit lumii ca vas ales și plin de bogăția unirii și mișcării întru  slava Duhului. Iar noi, minunându-ne de revărsarea de daruri cuprinse în  sufletul tău, cântăm cu recunoștință Domnului: Aliluia!  

  Icosul 10:    Întunericul dintru noi nu rabdă  a fi vădit de strălucirea cea  dumnezeiască a feței tale, Sfinte Nichifor, însă lumina bucuriei tale  șoptește lin în inimile noastre vestea cea bună a Evangheliei, cea care ne  poate strămuta din moarte la viață, înnoindu-ne simțirile și  învrednicindu-ne a-ți cânta așa: 

    Bucură-te, răstignire a graiului, care și-a înveșmântat tăcerile în mintea  lui Hristos,

    Bucură-te, zvârcolire în dureri ascunsă de oameni, dar arătată deplin lui  Dumnezeu,

    Bucură-te, ciorchine de neputințe, care a fost stors în teascul  jertfelnicului ceresc,

    Bucură-te, fior al sudorilor de rugăciune, care ne curăță de întinăciunile  trupești,

    Bucură-te, curăție a chipului omenesc, nebiruită de urâciunile schingiuirii  leprei,

    Bucură-te, îngenunchere plină de bărbăția celui care s-a arătat deplin  Duhului,

    Bucură-te, nefățarnică tânguire, care trage sorbind întru sine toate  durerile lumii,

    Bucură-te, însingurare sfântă în care ne-ai privit pe fiecare în parte în  ochii inimii,

    Bucură-te, izbândă de negândit pentru toți cei ce se înfig ca râmele în  pământul plăcerii, 

    Bucură-te, împrumutare a păcii sufletești, dăruită celor ce lucrează  poruncile Evangheliei,

    Bucură-te, praznic în care saltă de bucurie inimile și privirile celor  iubitori de Dumnezeu,

    Bucură-te, vin plin de lumina Soarelui Dreptății, pe care îl sorbim în  lacrima inimii, 

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!    

  Condacul 11:    Adăstând în noimele dumnezeiești, ai dobândit strălucirea cea veșnică a  inimii și dintru acest izvor ceresc ai revărsat râuri de apă vie, dăruind  cuvinte de mângâiere, sfat și luminare tuturor celor care te cercetau în  odăița ta, preschimbată în vistierie a bogățiilor duhovnicești. Vino cu mila  ta cea lucrătoare și în întortocherile pătimașe ale minții noastre și,  descâlcindu-ne din hățișul îndulcirilor materialnice, învață-ne a cânta  Domnului întru cunoștință: Aliluia! 

  Icosul 11:    Trupul tău era frânt de pătimirile îndelungate ale leprei, dar sufletul ți  se ridica cutezător peste toate durerile firii pământești, îmbrățișând cu  împreună-pătimire tot suspinul și toate suferințele oamenilor. Pentru aceea  și Duhul Sfânt te-a preamărit cu slava Sa și a făcut cunoscut Bisericii  darul cu care ai fost încununat, prin mulțime de minuni, pentru care și noi  îți cântăm cu veselie unele ca acestea: 

    Bucură-te, săptămână de înșeptiți ani, petrecută în sihăstria mucenicească a  leprei,

    Bucură-te, zdrobire a inimii în umilință, spre a măcina grâul cuvintelor  Evangheliei,

    Bucură-te, mireasmă a Luminii, ce vădește putorile și puroaiele păcatelor  mele,

    Bucură-te, sfătuire plină de sfințenie și har, care vede veșnicia sufletelor  noastre,

    Bucură-te, nevinovăție care ia asupra sa prihana minților noastre pline de  întinăciuni, 

    Bucură-te, întâlnire cu semenii în neîncetata îmbrățișare a Preasfântului  Duh,

    Bucură-te, sihăstrie făurită în odaia leprozeriei, în care s-au adunat toate  durerile lumii,

    Bucură-te, strălucire a chipului, care ne uimește cu dumnezeiasca sa  asemănare, 

    Bucură-te, martor surâzător și tăcut al biruinței lui Hristos în neputința  omului,

    Bucură-te, spic al suspinelor lumii, care a crescut întru dogoarea Soarelui  Învierii,

    Bucură-te, strugure a cărui dulceață și mireasmă aduce gustul focului  dumnezeiesc,

    Bucură-te, brațe deschise spre Cer, în care se pogoară Lumina îmbrățișării  părintești,  

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!    

  Condacul 12:    Ungere de bună mireasmă ți s-a făcut îndelunga ta răbdare, Preacuvioase  Părinte Nichifor, căci trupul ți s-a înnoit în cuptorul cel cu colți de  văpaie al leprei, strălucind cu slava cea nepieritoare a Învierii lui  Hristos. Spulberă întunecările noastre de gând, care ne strică cu moarte  alcătuirea trupului, iar prin cuvioasa ta adormire ajută-ne să pricepem că  plină de nemăsurată milă este dragostea lui Dumnezeu, cea care preface în  sfinte moaște trupurile celor care Îl iubesc și Îi cântă în adevăr:  Aliluia!  

  Icosul 12:    Milă fără de margini se aprinde în privirea ta, minunate Părinte Nichifor,  căci cunoscând mulțimea pătimirilor omenești, vii degrabă în întâmpinarea  suspinelor pământenilor, arătându-te și celor care nu te cunosc, însă ție  îți sunt cunoscuți deplin întru Duhul Sfânt. Pentru aceea și noi cei  netrebnici voim a-ți cânta: 

    Bucură-te, rană unită cu rănile lui Hristos, spre vindecarea multor suflete  rănite, 

    Bucură-te, schilodire a trupului, întru care s-a sălășluit slava Preasfintei  Treimi,

    Bucură-te, paralizie purtată cu recunoștință, întru care ne tămăduim  sufletul paralitic,

    Bucură-te, mugur care își deschide bobocul nepătimirii înaintea privirii lui  Dumnezeu,

    Bucură-te, șipot al izvoarelor de lacrimi, prefăcute în nor dumnezeiesc al  Slavei,

    Bucură-te, mireasmă a sfințeniei care susură limpezime în sfintele tale  moaște,

    Bucură-te, grâu însutit, adunat din holda de aur crescută sub soarele  Evangheliei,

    Bucură-te, lumină neumbrită de amărăciunea nesimțirii și uitării omenești, 

    Bucură-te, sfâșiere a inimii pentru toți cei ce suspină nemângâiați în  veacul pământesc, 

    Bucură-te, miel înjunghiat cu cuțitul îndelungatelor pătimiri pentru  dragostea lui Hristos,

    Bucură-te, lucrare adâncă a mântuirii, moștenită de cei care te cunosc în  duh,

    Bucură-te, leac tăinuit în miresmele cele lucrătoare ale ierburilor  tămăduitoare,  

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!   

  Codacul 13:     O, Preacuvioase Părinte Nichifor, răstignirea ta întru răbdare cutremură  sufletele noastre, iar tăcerea ta cea grăitoare întru adâncurile rugăciunii,  ne umple de nădejdea cea curată a bunăvoinței Preasfintei Treimi. Pentru  aceea și noi cei care călătorim prin furtunile lumești, alergăm către tine,  cerându-ți sănătate trupului și sufletului, spre a putea cânta lui Dumnezeu  și acum și pururea: Aliluia! (de trei ori

  Icosul 1:    Răsărind ca o binecuvântare în ostrovul Cretei, dumnezeiescule Nichifor, ai  cunoscut de timpuriu durerea de a fi orfan și, făcându-te iubitor de  osteneală, ai învățat a-ți câștiga cele de trebuință, spre a nu împovăra pe  nimeni, Însuși Domnul ferindu-te prin aceasta de moleșeala cea stricătoare  de suflet a traiului desfătat. Pentru aceasta și noi cei care ne-am robit  îndulcirilor pământești, îndrăznim a-ți cânta: 

    Bucură-te, pahar plin cu seva veșniciei, din care se adapă toți cei  istoviți, 

    Bucură-te, izvor de lacrimi, prelins din muntele cel sfânt al suspinelor, 

    Bucură-te, pâine fărâmată cu tăișul multor pătimiri și lupte lăuntrice, 

    Bucură-te, dragoste curată prin care Fiul lui Dumnezeu Se lasă îmbrățișat, 

    Bucură-te, dar al milostivirii, la care aleargă toți cei ce flămânzesc a  primi bucurie,

    Bucură-te, candelă ce veghează în noaptea întunecată a învârtoșărilor  noastre,

    Bucură-te, străfulgerare a curăției, în care lumea se vede cu ochi  primenitori,

    Bucură-te, vorbă domoală, care a dobândit putere de Sus spre a temelui  suflete,

    Bucură-te, fluture cu aripi de azur, care știe să culeagă nectar din  mărăcinii faptelor noastre,

    Bucură-te, floare înveșmântată cu purpura pătimirilor, care strălucește cu  raze de lacrimi,

    Bucură-te, clinchet al bunătății, care prin alinare trage clopotele  deșteptării sufletești,

    Bucură-te, porumbel care își găsește odihna în cuibul sihăstresc al  rugăciunii,

    Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a omului  celui dinlăuntru!   

    Condacul 1:     Ai călătorit în această viață purtând mulțime de poveri și pătimiri, însă  cunoscând dragostea cea dumnezeiască a Crucii, L-ai iubit pe Cel care te-a  iubit desăvârșit și, încredințându-te voii Lui celei sfinte, ai biruit ca un  multpătimitor noianul de suferințe ce ți-ai covârșit zilele. Pentru acestea  și ceata celor credincioși se umple de voioșie, văzând surâsul tău și îți  cântă: Bucură-te, Sfinte Părinte Nichifor, sănătate, înnoire și veselie a  omului celui dinlăuntru!  

    Rugăciune către Sfântul Nichifor cel Lepros      O, dumnezeiescule Părinte Nichifor, luminându-se sufletele noastre dintru  strălucirea chipului tău, ca unii care am dobândit alinare sufletească și am  cunoscut puterea ta dumnezeiască, cu umilință îți cerem: dăruiește-ne  luminare minții, sănătate trupului și ne îndreaptă viețile către cugete de  pocăință și statornicie în apropierea cu trezvie de Sfintele Taine.  Vindecă-ne lepra păcatului care ne macină sufletele, dăruindu-ne râvnă  pentru dumnezeieștile porunci ale Evangheliei. Tămăduiește-ne lepra minții  care ne îmbolnăvește toate puterile sufletului și ale trupului și toate  cugetele. Curăță-ne de lepra fărădelegilor trupești, care ne pângăresc  deopotrivă întreaga alcătuire, umplându-le de împuțiciunea necurăției.  Nimicește-ne lepra urâciunii față de aproapele, dăruindu-ne dragoste  nefățarnică și plină de simțire pentru trebuințele semenilor. Izbăvește-ne  de lepra neiubirii de osteneală și a închinării la confort, dăruindu-ne și  nouă sârguință și luare aminte în vremea rugăciunii. Scapă-ne degrabă de  lepra compătimirii bolnave de sine și a nejertfelniciei, dobândite prin  tăvălirea neîncetată în mocirla lucrurilor materialnice. Mântuiește-ne de  lepra puterii morții, deschizându-ne, ca un înaintemergător, cărarea  ostenelilor prin care tu însuti ai ajuns la sfințenia Învierii. Si fie ca pe  tine avându-te călăuzitor, să ne dobândim sănătatea cea veșnică a sufletului  și a trupului, întru cunoștința Fiului lui Dumnezeu, Căruia să Îi aducem  slavă, dimpreună și Tatălui și Duhului Sfânt. Amin 

  Si se face otpustul:    Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei  Maicii Tale, ale Sfântului Nichifor cel Lepros și ale tuturor Sfinților,  miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. 

    Sursa:  Sfântul Nichifor cel Lepros, Văd surâsul lui Dumnezeu, Viata Acatistul  Paraclisul 

    Legături:     
 
 
Preluat de pe: Român ortodox în Franța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here