Acasă Ortodoxie Paraclis la Icoana Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria,...

Paraclis la Icoana Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară, Maria, cea numită „Grabnic Ascultătoarea”

39
0

       Alcătuit de Cuviosul Nicodim Aghioriotul        – Acest Paraclis se cântă sau se citește la  

    întristarea sufletului și la vreme de nevoie și necaz –

      Rugăciunile începătoare :         Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le  împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te  sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și  mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi  (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și  Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă  fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre,  pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori),  Slavă…, și acum

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfințească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia  Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele,  dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm  greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel  rău. Amin. 

     apoi :

    Doamne miluiește! (de 12 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor.  Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru  Dumnezeu! (cu închinăciune). Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu!  (cu închinăciune). Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și  Dumnezeul nostru! ((cu închinăciune).

    Psalmul 142          Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia  Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău,  că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte  sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc  în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi  inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele  cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele  mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul  meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul  meu. Nu-Ți întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se  coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este  nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat  sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.  Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun  să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne,  dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.  Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce  necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.      apoi :    Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine  întru numele Domnului.  Stihul:  Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine  întru numele Domnului. 

Stihul: Toate  neamurile m-au înconjurat, și în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. 

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine  întru numele Domnului. 

Stihul: De la Domnul  s-a făcut aceasta, și este minunat întru ochii noștri. Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce  vine întru numele Domnului. 

   Și troparele acestea,   Glasul al 4-lea.

   

  

   Condac: Cel Ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou numit cu  numele Tău, îndurările Tale dăruieşte-i, Hristoase Dumnezeule. Veseleşte cu  puterea Ta pe dreptcredincioşii creştini, dăruindu-le biruinţă asupra celui  protivnic; având ajutorul Tău, armă de pace nebiruită biruinţă.Către Născătoarea  de Dumnezeu, a­cum cu osârdie să alergăm noi, pă­cătoșii și smeriții, și să  cădem cu pocăință, din adâncul sufletului strigând:  Stăpână, ajută-ne, mi­los­tivindu-te spre noi; grăbește că pierim de  mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi de­șerți, că pe tine, singură  nădejde te-am câș­ti­gat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

La chipul Maicii Dumnezeului nostru să alergăm cei  în primejdii și-n scârbe, și din adâncuri, fraților așa să-i strigăm:  Degrabă auzi-ne rugăciunea, Fecioară, cum îți e și numele  Grabnic-Ascultătoare, că apărare tare te avem și la nevoie scăpare  preagrabnică.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Nu vom tăcea, de-Dumnezeu-Născătoare, de a grăi noi stăpâniile tale; că pentru noi de  n-ai fi stat solind la Hristos, cine ne-ar fi izbăvit dintr-atâtea primejdii?;  sau cine ne-ar fi păzit nerobiți pân-acuma?; nu vom lipsi, dar, de a te ruga,  că mântui pururi, Stăpână, pe robii tăi.

  Psalmul 50       Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulţimea  îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de  fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu  o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit  şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele  Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am  zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit;  cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat  mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai  vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi  veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de  la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată  zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele  dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt  nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh  stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi  cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de  sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de  dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti  lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le  vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi  smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea  Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei  binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune  pe altarul Tău viţei.       Apoi canonul :   Cântarea I.   Glasul al 8-lea

  

   Irmosul:  Apa trecând-o  ca pe uscat și din rău­tatea egiptenilor scăpând israeli­tea­­nul, striga:  Izbăvitorului și Dumnezeului nos­tru să-I cântăm.  

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Slăvită mulțimea minunilor și-a milelor tale încercând a le lauda,  Grabnic-Aascultătoare Stăpână, ție din suflet mă rog, dăruiește-mi har. 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cine de lucrarea chipului tău nu  se minunează? Că de trei ori monahului grăitu-i-ai dintr-însul și  Grabnic-Ascultătoare, Fecioară, numitu-te-ai.

Slavă  Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.  

   Marea ta minune cum voi putea s-o vestesc, Stăpână? Că pe monahul cel nemonah  întâi l-ai lovit cu nevederea, apoi vedere i-ai dat cu puterea ta. 

   Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

   Bucură-te a Dohiariului sfântă mănăstire, că pe Doamna zidirilor acoperământ o  ai și pază, cum Însăși Ea lămurit s-a făgăduit.

    Cântarea a III-a.      Irmosul: Doamne,  Cel Ce ai făcut bolta cerească şi ai zidit Biserica Ta, Tu mă  întăreşte pe mine întru dragostea Ta; Cel Ce eşti Culmea doririlor şi  credincioşilor Întărire, Unule Iubitorule de oameni.  

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.  

   Roditori arătat-ai, Maică, pe cei fără prunci, toată sterpiciunea, Fecioară,  degrab dezlegându-o și întristarea gonind, Grabnic-Ascultătoare. Cine, dar,  măririle nu ți le va vesti? 

   Stihul:Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Toată lumea vestește ale Icoanei tale minuni, Grabnic-Ascultătoare Fecioară,  la Apus și la Răsărit; că tu fântână te-arăți, izvorâtoare de haruri, celor ce  cu dragoste cheamă numele tău.

   Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

   De la mâna femeii celei cucernice s-a gonit boala cea cumplită, Fecioară, cu  cercetarea ta; ci, izbăvindu-se din durere aceea, mulțumire a adus degrab,  bucurându-se.

   Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Chipul  tău, Precurată, s-a arătat prea-nfrumusețat, strălucind mai mult decât raza  cea curată a soarelui; Cine să poată, dar, să te cânte pe tine de care și  îngerii de frică se-acoperă?

Și aceste două tropare:   

   Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea  robilor tăi și scapă-ne din primejdia de tot felul.   

   Norii puținătății de suflet, Maică Fecioară, gonește-mi cu harul tău și  bucurie dă mie celui ce-ți cânt, al Bucuriei vasule precurate.

   Apoi sedealna     Glas 2  

 Fierbinte solești

   Cu mare război acum înconjurându-ne vrăjmașii văzuți, Stăpână, și cei  nevăzuți, îți strigăm cu dragoste:  Sfărâmă armele lor cu puterea ta, Grabnic-Ascultătoare, dăruind celor ce-ți  cântă viață pașnică.

    Cântarea a IV-a :    

   Irmosul:  Auzit-am Doamne taina rânduielii Tale, înțeles-am  lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Pân’ la margini vestitu-s-a cu-har-dăruită sfânta Icoana ta și pe limba  tuturora stă numele Grabnic-Ascultătoarei Maici. 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. 

   Arătându-ți minunile și-n vis și aievea, Maică a Domnului, săvârșești în lume  pururea lucruri preaslăvite cu puterea ta. 

   Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

   Cine, Maică, în strâmtorări chematu-ți-a numele cel preaminunat și să nu-l fi  auzit degrab’, arătându-te Grabnic-Ascultătoare lui?

Și acum  și pururea și în vecii vecilor. Amin.

   Fericită făcutu-te-ai, sfântă mănăstirea Dohiariului, cu al  Grabnicei-Ascultătoare Maici chip dumnezeiesc îmbogățindu-te.

    Cântarea a V-a :       

   Irmosul:  Luminează-ne pe noi, Doamne, cu po­run­cile Tale și cu brațul Tău cel  înalt; pacea Ta dă-o nouă, Iubitorule de oameni. 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Cum, dar, voi privi eu, nevrednicul, la chipul tău cel preacurat,  Născătoare-de-Dumnezeu, Grabnic-Ascultătoare, ochii avându-i preîntinați? 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Mare și uscat, Împărăteasa a zidirilor, vestesc minunile chipului tău slăvit,  că amândouă desfătatu-s-au de harul tău.

Slavă  Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

   Furul l-ai vădit, ce-a răpit banii aproapelui, Împărăteasă și Maică a  Domnului, și cu dreptate înapoi i-ai dat aceluia.

   Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

   Chipul tău curat zugrăvit întru Icoana ta ca lumina-i strălucește pe cei ce-l  văd și i se-nchină, sărutându-l cu evlavie.

   Cântarea a VI-a :       

   Irmosul:  Rugăciunea mea voi vărsa către Dom­nul și Lui voi spune  necazurile mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a  apropiat de iad, și ca Iona mă rog:  Dum­nezeule, din stricăciune scoate-mă. 

    Stihul: Preasfântă  Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Cu dragoste slugii arătându-te, ca o maică l-ai chemat către tine, până ce,  Maică-Fecioară, scăpat-a nevătămat din prinsoarea tâlharilor; ci și noi, dară,  robii tăi, să te-aflăm maică plină de dragoste. 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Nu avem, Preacurată, robii tăi, altă scăpare afară de tine; pentru aceasta  strigăm cu credință:  Scapă, Fecioară, din toată primejdia preasfântă mănăstirea ta și pe cei  care vin cu evlavie.   

   Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Scăpatu-l-ai pe acela ce-n valuri a chemat precuratul tău nume; ci  și pe noi de înecul, Fecioară, cel sufletesc și trupesc mântuiește-ne și la  limanul cel senin al mântuirii, cu harul tău, scoate-ne.

Și acum  și pururea și în vecii vecilor. Amin.

   Pe tine mântuire te are și scăpare-n primejdie lumea; pentru aceasta la icoana  ta sfântă de pretutindeni aleargă toți oamenii; și toți te află în nevoi  mângâiere, Stăpână, și pavăză.

   Și aceste două tropare:  

   Ascultă, Fecioară pururea Grabnic-Ascultătoare, Stăpână a tuturor, rugăciunea  robilor tăi și scapă-ne din primejdia de tot felul.

   Norii puținătății de suflet, Maică Fecioară, gonește-mi-i cu harul tău  și bucurie dă mie celui ce-ți cânt, al Bucuriei vasule precurate.

   Cumplit tulburați de viforul ispitelor și rău potopiți de-nălțările patimii pe  marea cea amară a vieții pământești, către Icoana ta acum cu credință alergăm  ca la un liman preliniștit; Mâna spre noi îndinte-ți, ca Fiul tău către Petru,  și din tot valul preacumplit, Fecioară, pe toți izbăvește-ne.

   și numaidecât Prochimenul, Glasul 4:

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul și neamul. 

Stihul: Ascultă,  fiică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa poporului  tău, și va pofti împăratul frumusețea ta.

   Evanghelia (Luca 1, 39-56)     În zilele acelea, sculându-se Maria, a mers cu grabă în ținutul muntos,  într-o cetate a lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a  închinat Elisabetei. Și a fost, când a auzit Elisabeta închinăciunea  Mariei, că a săltat pruncul în pântecele ei; și s-a umplut de Duh Sfânt  Elisabeta, și a strigat cu glas mare și a zis: Binecuvântată ești tu  între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie  acestea, ca să vină Maica Domnului meu la mine? Că iată, cum a ajuns  glasul închinăciunii tale la urechile mele, a săltat pruncul de bucurie  în pântecele meu. Și fericită este cea care a crezut că se vor împlini  cele spuse ei de la Domnul. Și a zis Maria: Mărește sufletul meu pe  Domnul și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Că a  căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate  neamurile. Că mi-a făcut mie măriri Cel Puternic, și sfânt numele Lui.  Și mila Lui în neamul neamurilor spre cei ce se tem de El. Făcut-a tărie  cu brațul Său, risipit-a pe cei mândri întru cugetul inimii lor.  Surpat-a pe cei puternici de pe scaune și a înălțat pe cei smeriți, pe  cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a trimis afară  deșerți. Sprijinit-a pe Israil, sluga Sa, ca să pomenească mila, precum  a grăit către părinții noștri lui Avraam și seminției lui, în veac. Și a  rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; și s-a întors la casa ei. 

   Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. 

Părinte, Cuvântule, Duhule, Treime în Unime, curățește mulțimea  greșalelor mele.

Și acum și pururea și în vecii  vecilor. Amin.

Pentru rugăciunile, Maicii Grabnic-Ascultătoare,  Milostive, curățește mulțimea greșalelor mele.

Stihul:  Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, și după mulțimea îndurărilor Tale  șterge fărădelegea mea.

Prosomia aceasta, Glas 6:   

 Cu totul nădejdile.

   Cererea plinește-o, dumnezeiască Mireasă, celora ce pururea alergăm cu  dragoste la Icoana ta, cerând cu evlavie, Grabnic-Ascultătoare, apărarea ta și  sprijinul, și slobozește-ne dintru tot necazul și bolile și toate  strâmtorările cele sufletești și cele trupești, ca să-ți cântăm totdeauna,  slăvind pe Fiul Tău și Dumnezeu, pe Care, Maică, Înduplecă-L să ne mântuiască  pe noi.

   Cântarea a VII-a :   

   Irmosul:  Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Ba­bilon oarecând, cu credința  Treimii, vă­paia cuptorului au călcat-o, cântând:  Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat.

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Dăruit-ai vederea, Grabnic-Ascultătoare Stăpână, orbilor; ci grabnic luminează  și ochii noștri, Maică, cei trupești și cei sufletești, ca să-ți cântăm  ne-ncetat măririle, Stăpână. 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Dăruit-ai auzul, Preacurată Fecioară Marie, surzilor; Deschide, dar, și nouă  urechea sufletească și trupească asemenea, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle,  Stăpână.    

   Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

   După cum izbăvit-ai oarecând de lăcuste pe cinstitorii tăi, asemeni de acestea  și toată vătămarea izbăvește-ne și pe noi, ca să-ți cântăm ne-ncetat măririle,  Stăpână. 

   Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

După  cum îndreptat-ai, Preacurată Fecioară, pe slăbănog oarecând, îndreapă-ne  asemeni cu-a ta ocrotire și pe noi slăbonogiți, ca ne-ncetat să-ți cântăm  măririle, Stăpână.

   Cântarea a VIII-a :     Irmosul: Pe Pe Împăratul ceresc,  pe Care Îl laudă oștile în­gerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți  vecii. 

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

   Din felurite boli, Precurată Fecioară, izbăvește-ne cu apărarea ta caldă,  precum izbăvit-ai pe mulți odinioară.    

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.  

   Izvor de daruri, Grabnic-Ascultătoare, Icoana ta arătatu-s-a lumii, din care  iau pururi cei însetați, Fecioară.

   Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Domnul.

   Descoperindu-l pe cel pierdut, Preacurată, bucurie tuturor dăruit-ai, că mare  e, Maică, harul Icoanei tale.

   Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.  

   Poruncii tale, Împărăteasa zidirii, toate stihiile grabnic se pleacă; de carii  izbăvește-i pe cei care te cheamă.

   Stihul: Să lăudăm, bine să  cuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-L și preaînălțându-L întru toți  vecii.

   și Irmosul:

Pe Împăratul Ceresc, pe Care Îl laudă Oștile Îngerești, lăudați-L și preaînățați-L întru toți  vecii.

   Cântarea a IX-a :     Întâi Irmosul, fără stih: 

   Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată,  noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup.

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.  

   Fecioară Preacurată, cei mântuiți prin tine de-Dumnezeu-Născătoare te  mărturisim, cu netrupeștile Cete pe tine mărindu-te.

   Stihul: Preasfântă Născătoare de  Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.  

   ( Într-a Dohiariului sfântă mănăstire cetele celor bolnavi adunați-vă,  ca-ntr-însa Doctorul șade, cel fără de arginți. )

   Iar de suntem în altă parte, zicem așa:   

   Cu râvnă la Icoana Grabnic-Ascultătoarei cetele celor bolnavi adunați-vă,  veniți la Doctorul mare, cel fără de arginți.

   Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Icoana  Preacuratei, cea din Dohiariu, ca o făclie lucește marginilor și-mbelșugat  luminează pe cei ce o laudă.

Și acum și pururea și  în vecii vecilor. Amin.  

   Cu toții la Icoana Grabnic-Ascultătoarei, cei din primejdii, veniți cu  evlavie, ca să luați preabogatul ei har al minunilor. 

   apoi :   

   Cuvine-se cu adevărat să te fericim, de-Dumnezeu-Născătoare, cea  pururea-fericită și cu-totul-fără-prihană și Maica Dumnezeului nostru. Pe  cea mai cinstită decât Heruvimii și mai proslăvită  făr-de-asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul  ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.  

    Megalinariile :      Icoana Fecioarei, o, fraților, cea numită Grabnic-Ascultătoarea să o cinstim;  că minuni lucrează și dă tămăduire; veniți, dar, cu credință și râvnă s-o  sărutăm.  

   Turn având, Fecioară, preaîntărit și loc de scăpare minunată Icoana ta,  alergăm la dânsa în vreme de primejdii, de toată uneltirea degrab  izbăvindu-ne.  

   Acum ne-a cuprins vreme de necaz, acum trebuiește minunatul tău ajutor;  Scapă-ne de toată nevoia și necazul și-ntinde-ne, Stăpână, mână de ajutor. 

   Cerurile-ți poartă, Stăpâna mea, sufletul și trupul, strălucind precum  fulgerul, iar Dohiariu Icoana ta numită (iar acolo unde este o copie a  Icoanei: Iar noi dobândit-am Icoana ta numită) Grabnic-Ascultătoare, Maica  Stăpânului.

Ochii, Precurată, ridică-ți-i, căutând cu milă către  cei care îți cinstesc slăvita Icoană și cu râvnă te roagă, și cererea lor  toată grabnic plinește-o.

   În ceasul ieșirii sufletului ajută-mi, Fecioară, să văd sfântă Icoana ta,  mângâiere dându-mi și căutând cu blândețe și izgonind departe fețele dracilor. 

   Mă rănesc, Marie, cu dorul tău, dragostea mă arde căutând la Icoana ta; și  vâzând eu slava ta și frumusețea, nu mă mai satur, Maică, să-ți cânt,  lăudându-te. 

   Ce vom răsplăti noi nevrednicii robii tăi, Fecioară, pentru darul tău  preabogat că ne-ai dat Icoana Grabnic-Ascultătoare cerească bogăție, Maica  Stăpânului?

   Cu toate Oștirile îngerești, cu Botezătorul, cu Apostolii cei slăviți și cu  tot soborul Sfinților, Stăpână, Fiului tău te roagă, toți să ne mântuim. 

    Apoi:      Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi  (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și  Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă  fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre,  pentru numele Tău.

   Doamne miluiește (de trei ori),   

   Slavă…, și acum…   

   Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia  Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele,  dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm  greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel  rău. Amin.

   Și Troparul. Glas 1. 

   Locuitor pustiului   

   Cu icoana Ta slăvită, Născătoare de Dumnezeu, ca și cu o fântână  izvorâtă-de-Dumnezeu îmbogățindu-ne, dintr-însa al minunilor șuvoi luăm  îmbelșugat ca din Eden; că tu Grabnic-Ascultătoare ești ajutor celor ce te  laudă:  Slavă, Stăpână, darurilor tale; Slavă, fecioriei tale; Slavă negrăitei tale  purtări de grijă către noi.

   Apoi cântăm această stihiră asemănândă. 

   Glasul al 2-lea.  

   Tuturor le ajuţi Preacurată celor ce cu credinţă aleargă la puternică  mâna ta, neavând altundeva păcătoşii către Dumnezeu în primejdii şi întristări  mijlocitoarea prea bună, cei ce suntem gârboviţi de către multe greşeli, Maica  Dumnezeului Preaînalt, la tine cu toţi cădem din toată nevoia, izbăveşte pre  robii tăi.

   Scapă-ne pe cei care cinstim, Maică Grabnic-Ascultătoare, sfântă Icoana ta  dintru feluritele boli sufletești și trupești, de năvala păgânilor, de foame  și ciumă, de foc și de sabie și multe alte bătăi, ca să lăudăm cu credință  preadumnezeiescul tău nume, pururi din primejdii izbăvindu-ne.

   Stăpână, primește rugăciunile robilor tăi și ne izbăvește pe noi din toată  nevoia și necazul.

   Toată nădejdea mea spre tine o înalț, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub  acoperământul tău. 

   Și acest tropar pe glasul întâi :

Pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi, Doamne, și ale  Născătoarei-de-Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o nouă și ne miluiește pe noi, ca un  singur Îndurat.

   Apoi încheie, zicând:

   Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul  lui Dumnezeu miluiește-ne și ne mântuiește pe noi!

    (Maica Domnului, Grabnic-Ascultătoarea, Editura Bizantină, 2017)  

   Sursa :  Doxologia:  Canon paraclis la Icoana Stăpânei noastre de-Dumnezeu-Născătoarei și  pururea-Fecioarei Maria, cea numită „Grabnic Ascultătoarea” 

   Paraclisul Maici Domnului grabnic ajutătoare     

  Mănăstirea Pângărați: Priveghere în cinstea icoanei Maicii Domnului Grabnic  – Ascultătoarea     

     Icoana Maicii Domnului Grabnic-Ascultătoarea a ajuns la Mănăstirea Pângărați     

  Slujba Paraclisului Icoanei Maicii Domnului Grabnic-ascultătoarea   

   LEGATURI:  

   

    
 
 
Preluat de pe: Român ortodox în Franța

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here